جستجوی پیشرفته جستجو در وب
گروه ارزيابي عملكرد

 

گروه ارزيابي عملكرد

-استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در سطح وزارتخانه شامل سه سطح سازمان ، مديريت و كارمندان

-مكانيزه كردن فرآيند اجراي نظام مديريت عملكرد دستگاه در راستاي سامانه جامع نظام مديريت عملكرد مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط .

همكاري با مركز فن آوري اطلاعات ، ارتباطات وتحول اداري در تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالانه وزارتخانه سازمانهاي وابسته و واحدهاي استاني .

-مديريت و جمع آوري گزارشات خود ارزيابي وزارتخانه در ابعاد شاخصهاي عمومي و اختصاصي و اعلام ميزان تحقق اهداف برنامه به بالاترين مقام وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط .

-تدوين شاخصهاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد وزارتخانه و موسسات و سازمانهاي وابسته به  آن همكاري مركز فن آوري اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداري .

-نظارت بر نظم ارزشيابي منابع انساني (مديران و كاركنان) وزارتخانه براساس شاخصهاي رفتاري و عملكردي مطابق دستورالعمل ابلاغي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.

-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه معيارها ، شاخص ها ، روشهاي ارزشيابي كاركنان وزارتخانه و سنجش سطح انگيزش كاركنان و برنامه ريزي جهت ارتقاء آنان .

-بررسي در زمينه موانع و مشكلات اجرايي و اثر بخشي برنامه هاي ارزشيابي كاركنان

-اجراي دستورالعملهاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوطه و تهيه مستندات لازم.

-همكاري و هماهنگي با شوراي تحول اداري وزارتخانه به منظور تعيين و تاييد امتيازات شاخصها.

-پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد براساس شاخصهاي عمومي و اختصاصي در ادارات اجرائي موسسات و سازمانهاي وابسته و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مقاطع زماني تعيين شده .

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 1675 | بازديدکنندگان امروز: 38 | کل بازديدکنندگان: 127666 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2640 ثانيه