به سایت دفتر مدیریت عملکرد خوش آمدیدسازمان های موفق برای تطبیق و فائق آمدن برتحولات دنیای امروز درصدد ایجاد انعطاف پذیری لازم در خود هستند. برهمین اساس ، ارزیابی و مدیریت عملکرد به یکی از وسیع ترین حوزه های کاری در سازمان ها بدل شده است.

اخیرا، سازمان­ های پیشرفته و موفق بخش عظیمی از زمان و سرمایه­ ی خود را به نیروی انسانی اختصاص داده ­اند و از این رو بهبود مدیریت عملکرد کارکنان، موضوعی بسیار مهم است که همه افراد (مدیران و کارکنان) باید وظایف خود را در قبال آن به خوبی انجام دهند. همچنین مدیریت عملکرد، عاملی بالقوه در اجرای موفقیت آمیز فعالیت های آینده برای رسیدن به اهداف سازمانی و فردی است .

با عنایت به تکالیفی که در قوانین و مصوبات موضوعه پیش بینی شده و به منظور ایجاد سیستم جامع مدیریت عملکرد کارا و اثربخش در سازمان که در بر گیرنده تعیین اهداف سازمانی، تیمی و فردی، فرآیند اثربخش ارزیابی، هم راستاسازی راهبردهای پاداش، ارائه بازخورد سودمند و حمایت از کارکنان با هدف موفقیت برنامه های سازمان ، دفتر مدیریت عملکرد در نظر دارد جهت تحقق اهداف فوق الذکر با بهره گیری از حمایت های ریاست محترم سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و همکاری کلیه ی حوزه های ستادی و ادارات کل اجرایی تغییرات و تحولات بنیادین دربرنامه ها و عملکردهای سازمان بوجود آورد.