جستجوی پیشرفته جستجو در وب
نظام پيشنهادها

تعريف اصطلاحات: 

 


1-    پيشنهاد : هر نوع نظر ‘ فكر و راهكاري كه بتواند وضعيت موجود را آسان تر ‘ سريع تر ‘ صحيح تر ‘ ارزان تر ‘ ايمن تر و مطلوب تر كند.
2-    پيشنهاد كمي : اجراي آن سبب افزايش بهره وري ‘ بهبود فضاي كار ‘ افزايش رضايت كاركنان و مانند اينها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي دارد .
3-    پيشنهاد كيفي : اجراي آن سبب اجراي مطلوب برنامه هاي تحول اداري ‘ افزايش بهره وري ‘ بهبود فضاي كار ‘ صرفه جويي بهبنه در منابع ‘ افزايش رضايت مندي كاركنان و مانند اينها          مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي ندراد .
4-    شورا : شوراهاي تحول اداري در سطح وزارتخانه ‘ سازمان مستقل ‘ كميسيون هاي تحول اداري دستگاههاي وابسته و كميسيون هاي تحول اداري و فناوري اطلاعات استان ها و نيز كميسيون هاي استاني سازمان ها و ادارات كل استاني .
5-    دبيرخانه : واحدي است كه با استفاده از نيروها و امكانات موجود زير نظر رئيس دستگاه فعاليت نموده و فقط فعاليت هاي اجرايي مربوط به اين نظام را انجام مي دهد .
6-    گروه هاي ارزيابي : كميته هاي تخصصي ‘ گروه هاي كارشناسي ‘ كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادهاي ادارات كل استان و يا كارشناس بررسي كننده پيشنهادهاي واصله.
7-    كميته هاي تخصصي : با عضويت كارشناساني از واحدهاي مختلف به تناسب موضوع و با نظر شورا تشكيل مي شوند و امور مربوط به بررسي و كارشناسي پيشنهاد ‘ محاسبه و برآورد منافع حاصل از آن اجرايي بودن پيشنهاد و مانند اينها را انجام مي دهد .
8-    گروه هاي كارشناسي : پس از استقرار نظام پيشنهادها و توسعه و تكامل آن ‘ اين گروه ها تشكيل مي شوند . اين گروه ها علاوه بر انجام وظايف كميته هاي تخصصي ‘ ارائه پيشنهادهاي گروهي ‘ اجراي پيشنهادها و مانند اينها را نيز انجام مي دهند و جايگزين كميته هاي تخصصي خواهند شد .
9-    كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادهاي اداره كل استان : به بررسي پيشنهادهاي ارايه شده در سطح اداره كل استان مي پردازد و حسب مورد به روش هاي زير عمل مي كند.
الف – پيشنهادهايي كه انحصاراً به موارد دورن اداره كل مربوط مي شود ‘ در اين كميته بررسي و در صورت تصويب مبناي تصميم گيري قرار مي گيرد .
ب- پيشنهادهايي كه در سطح استان بايد مطرح شود با ارايه نظر به شوراي تحول استان براي بررسي ارايه مي شود .
ج – پيشنهادهايي كه مربوط به دستگاه است ‘ با ارايه نظر به آن دستگاه فرستاده مي شود .
توضيح : ادارات كل استاني ملزم به رعايت فرآيند بررسي پيشنهادهاي مورد نظر اين دستورالعمل هستند.
10-    پاداش كارشناسي : مبلغي كه به عنوان جبران خدمات به فرد با فرادي كه ارزيابي پيشنهاد را انجام داده اند (اعم از آنكه پيشنهاد رد يا قبول شود ) پرداخت مي شود .
11-    بذر پيشنهاد : موضوعات مشخصي است كه توسط شورا از طريق دبيرخانه به اطلاع مديران ‘ كاركنان و سايرين مي رسد تا پيشنهادهاي خود را در آن زمينه ارايه كنند .
12-    پيشنهاد دهنده : فرد يا گروهي است كه پيشنهاد خود را به يكي از روش هاي قابل قبول به دبيرخانه ارايه مي كند.
13-    مجري يا مجريان : فرد يا افرادي است كه اجراي پيشنهاد را برعهده دارند .
14-    پيشنهاد اجرا شده: پيشنهادي است كه به بهره برداري مي رسد .
15-    نفر پيشنهاد (سرانه) در سال : شاخصي است كه از تقسيم تعداد كل پيشنهادهاي دريافت شده در طول يك سال به تعداد كل كاركنان به دست مي آيد .
 

بازديدکنندگان اين صفحه: 2281 | بازديدکنندگان امروز: 23 | کل بازديدکنندگان: 127651 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2430 ثانيه