جستجوی پیشرفته جستجو در وب
چارت و وظايف دفتر
چارت سازمانی دفتر مدیریت عملکرد

وظايف دفتر مدیریت عملکرد


الف. ارزیابی عملکرد

1-     استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در سطح دستگاه (مشتمل بر سه سطح؛ سازمان، مديران و كارمندان) بـر اسـاس فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط

2-     همكاري در تهيه و تدوين برنامه راهبردي و برنامه هاي عملياتي سالانه سازمان ها

3-     هماهنگي، پيگيري و نظارت بر اجراي نظام ارزيابي عملكرد در سطح سازمان، مديران و كارمندان با در نظر گـرفتن واحدهاي استاني.

4-     برنامه ريزي لازم به منظور تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد سـازمان و واحدهاي استاني در سه سطح سازمان، مديران و كارمندان

5-     مديريت و جمع آوري گزارش خود ارزيابي دستگاه در ابعاد شاخصهاي عمومي و اختصاصـي و اعـلام ميـزان تحقـق اهداف برنامه و بهره وري به صورت دورهاي و منظم به بالاترين مقام دستگاه و ساير مراجع ذيربط

6-      انجام تمهيدات و پيگيريهاي لازم براي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد توسط سـازمان و واحدهاي استاني به نحوي كه ضمن رفع نقاطضعف، موانع و مشكلات موجود، زمينـه ارتقـاي بهرهوري و بهبود عملكرد سازمان، مديران و كارمندان فراهم شود

7-     مكانيزه نمودن فرآيند اجراي نظام مديريت عملكرد دستگاه در راستاي سامانه جامع نظام مديريت عملكرد مسـتقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

8-     تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديران و كارمندان بر اساس بازرسي هاي انجـام شـده و اعمـال نتـايج حاصـله در ارزيابي عملكرد آنها

9-     تشكيل كميته ارزيابي عملكرد كارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبيرخانه كميته

 

ب. بازرسي

1.       تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بازرسي مستمر، دورهاي و يا موردي از واحدهاي ستادي و استاني سازمان و واحدهاي استاني براي سنجش ميزان "مطابقت عملكرد" اقدام كنندگان با اهـداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه

2.       بازرسي از عملكرد مديران و كارمندان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحد هاي مختلف و نحوه برخورد مـديران و كارمندان با ارباب رجوع.

3.         برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشـكيل سـازمان بازرسـي كـل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و واحد هاي نظر سنجي دستگاه هـا و رسـانه هاي جمعي و مطبوعات

4.       كشف سوء جريان و مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش هاي لازم بـه بـالاترين مقـام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط

5.       تهيه و تدوين شاخص هاي سنجش ميزان سلامت اداري دستگاه و اندازه گيري ساليانه آن و ارايه به مراجع ذيربط.

 

 ج. ارتباطات مردمي در بستر سامد

1- استقرار نظام ارتباطات مردمي در سطح سازمان و واحدهاي استاني بر اساس فصل سوم و پنجم قانون مديريت خدمات كشوري و نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات

2- استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح واحدهاي استاني و شهرستاني و فراهم نمودن ارتباط سامد با ساير اتوماسيون هاي دستگاه متبوع و روزآمد نمودن آن

3- پيش بيني تمهيدات لازم جهت برقراري ارتباط و تعامل دو سويه بين مردم و دستگاه و دريافت موارد مردمي از قبيل: درخواست، شكايت، پيشنهاد، طرح، ايده، گزارش و تقدير و تشكر در ملاقات هاي چهره به چهره مردم با مقامات عالي دستگاه و يا مراجعه حضوري و غير حضوري در بستر سامد و ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضيان براي مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري و سامد.

4- جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط

 

د. ساير وظايف

1- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در ارتباط بـا موضـوعات مـديريت و ارزيـابي عملكـرد، پاسـخگويي و رسـيدگي بـه شكايات )ارتباطات مردمي (و بازرسي در دستگاه و ارايه پيشنهادهاي لازم

2- نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات (ارتباطات مردمي) و بازرسي در دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني و تحليـل ارزيـابي هـاي انجـام شـده و ارايـه پيشنهادهاي لازم

3- آموزش و توانمندسازي مستمر كارشناسان واحدهاي مديريت عملكرد سازمان و واحدهاي استاني (با همكاري واحد آموزش دستگاه بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي مراجع ذيربط).

4- تهيــه گــزارش هــاي ادواري و مــوردي در ارتبــاط بــا موضــوعات ارزيــابي عملكــرد، پاســخگويي و رســيدگي بــه شكايات)ارتباطات مردمي( و بازرسي براي اطلاع بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط

5- بررسي شكواييه ها، اسناد و مدارك و پرونده هاي واصله از مراجع نظارتي بـا توجـه بـه قـوانين و مقـررات و اعـلام گزارش

6- انجام ساير امور در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد، پاسـخگويي و رسـيدگي بـه شـكايات (ارتباطـات مردمـي ) و بازرسي كه از طرف مراجع ذيربط ارجاع مي گردد.

بازديدکنندگان اين صفحه: 4908 | بازديدکنندگان امروز: 11 | کل بازديدکنندگان: 195547 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2560 ثانيه